Disclaimer

Het gebruik van deze website van Junior Kamer Oosterhout is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

 

Junior Kamer Oosterhout stelt de via de website ter beschikking gestelde informatie zorgvuldig en naar beste kunnen samen.  Er wordt evenwel geen enkele garantie of verklaring gegeven – noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend – betreffende de redelijkheid, nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang wordt geboden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, handelsnamen, logo’s waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij Junior Kamer Oosterhout en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van deze site niet toegaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Junior Kamer Oosterhout

 

Aansprakelijkheid

 

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website wordt door Junior Kamer Oosterhout uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

 

Toepasselijk recht

 

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

 

Wijzigingen

 

Junior Kamer Oosterhout behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie –waaronder tevens begrepen de tekst van deze disclaimer – te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.